ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್

Monday 31 Jul 2017 11:32pm
ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್
 

ಕೆಂಟುಕಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊತೊರಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮಿಕ್ವುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಎಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ್ ತಜ್ಞ್ ಅಮಾಂಡಾ ಹೆಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಾಂಟ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅಮಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚಿ ದುಖ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಗೌನ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಲೇಬರ್ ರುಮಾಕ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯೆ ದುಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಮಾಂಡಾಚಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಅಮಾಂಡಾನ್ ತಿಚೆಂ ಚೆಕಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವಾರ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೆವೊಡ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ವಿಶಯ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಅಮಾಂಡಾ ಲೇಬರ್ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ, ಆನಿಂ ಆವಯ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಅಮಾಂಡಾನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಲೇಬರ್ ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಅಮಾಂಡಾಚೊ ನೊವ್ರೊ, ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚಿ ದುಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆನ್ಯೆಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಂಡಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.