ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್

Monday 31 Jul 2017 6:19pm
ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್
 

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಡ್ (ಜುಲಾಯ್ 31), ಆತಾಂ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ 2 ಕರೋಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಿರ್ವ್ಯಾಚಿ ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಯ್.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಲಾಖೊಂ ಲೋಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕಾಳಾರ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾಂಕ್ ಓವರ್’ಲೋಡ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆನಿಕೀ 5 ದಿಸಾಂಕ್ ಹೆಂ ಗಡ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ.

ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕೊಣ್ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿಂ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಕರಿಜಯ್’ಚ್ಚ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.