ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!

Monday 31 Jul 2017 6:05pm
ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!
 

ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಅನಿಲ್ ಖಾತ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚ್ಯೆರ್ 4 ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಗ್ಯಾಸಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಾವಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.