ಫೈನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ

Saturday 29 Jul 2017 8:53pm
ಫೈನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ
 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಸಂಚಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಧರ್ನ್, ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವರ್ ವೊತ್ಲೊ. 

ಬುದ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಎಕಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವಚುನ್, ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಡಿವೈಡರಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತಿಣೆಂ ವೊತ್ಲೊ.

ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಿದಾನ್ ನಗರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.