ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್ನ್ ವಿಕ್ಲೆಂ

Saturday 29 Jul 2017 6:45pm
ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್ನ್ ವಿಕ್ಲೆಂ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರಾಜಾಜಿನಗರಾಚ್ಯಾ ’ಪ್ರವೀಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್’ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್ನ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೀಶ್ (19) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾ. ಆರೋಪಿ ಲಾಗಿಂ 25 ಲಾಖ್ ಮೊಲಾಚೆಂ 850 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ತೆ ಆಸಾತ್. 

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚೊ ಗಿರೀಶ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಪವನ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್, ಉತ್ತಮ್ ಚಂದ್ ಜೈನ್’ಯೀ ರಾಜಸ್ತಾನಾಚೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಗಿರೀಶಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ತೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಬರಿಂ ಪಳೆತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಆಂಗ್ಡಿಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾಚ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿರೀಶಾಚೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕೇಕ್’ಚ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಚೊರ್ನ್, ಕೊಡ್ಲುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿಂ ಕೇರಳಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ವಚುನ್ ತೊ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಆನಿಂ ಲೆಕ್-ಪಾಕ್ ಆರೋಪಿಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ ದೆಕುನ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. “ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆರೋಪಿ ದೋನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಘೇವ್ನ್ ಕೊಡ್ಲು ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಧರ್ನ್, ತಾಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ” ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಧರ್ನ್, ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕ್ತಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್, ಹಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಘರಾ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.