ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್

Friday 28 Jul 2017 8:54pm
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವೆಂಚೆಂ ಪೂರ್ವ್’ಭಾವಿ ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಲೋಕ್’ಸೆವಾ ಆಯೋಗ್ (UPSC) ಹಾಣಿಂ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. 

ಕೇಂದ್ರ್ ಲೋಕ್’ಸೆವಾ ಆಯೊಗಾನ್ ಜೂನ್ 18ವೆರ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಾಂತ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ ವಿವರ್ ಅರ್ಜಿ (Detailed Application Form) ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೊಗಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

www.upsc.gov.in ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 17 ಥಾವ್ನ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜಯ್. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.