ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್, ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್

Friday 28 Jul 2017 8:46pm
ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್; ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್, ಕಾವ್ಯಾ (15), ಹಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ್ ಟಿ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 

ಕಟೀಲ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಕಾರು ದೇವಗುಡ್ಡೆಚೊ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಧುವ್, ರಾಜ್ಯ್’ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಜುಲಾಯ್ 20 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. 

ಖೆಳಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲಾ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖುನಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯುಕ್ತ್ ಟಿ. ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಎ.ಸಿ.ಪಿ'ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯುಕ್ತಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.  

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.