ಬರಿ ಖಬರ್! ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ

Friday 28 Jul 2017 8:30pm
ಬರಿ ಖಬರ್! ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಜಾಗತಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಡ್ಣಿಂ-ದೆವ್ಣಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ದೇಶೀಯ್ ಬಜಾರಾಂತ್’ಯೀ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬದಲ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 150 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವುನ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 29,300 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ. 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ 99.9 ಠಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 10 ಗ್ರಾಮಾಂಕ್ 29,300 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ 99.5 ಠಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 10 ಗ್ರಾಮಾಂಕ್ 29,150 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. 

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ರುಪೆಂ ಎಕಾ ಕೆ.ಜಿ.ಚ್ಯೆರ್ 255 ರುಪಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 39,150 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ. 

ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಆನಿಂ ನಾಣೆಂ ತಯಾರಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಜಾಗತಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್’ಯೀ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.