ಕಾಲ್ ರಾಜಿನಾಮೊ – ಆಜ್ ಮುಖೆಲ್'ಮಂತ್ರಿ!

Thursday 27 Jul 2017 8:30pm
ಕಾಲ್ ರಾಜಿನಾಮೊ – ಆಜ್ ಮುಖೆಲ್'ಮಂತ್ರಿ!
 

ಪಾಟ್ನಾ: ಕಾಲ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸ್ಥಾನಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಜೆ.ಡಿ.ಯು. ಮುಖೆಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲಾ. 

ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ. ಆನಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸವೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಆಜ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಹಾಣೆಂ ಉಪಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಿತೀಶ್-ಸತೀಶ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಜೆ.ಡಿ.ಯು., ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ. ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಜೆ.ಡಿ.ಯು. ಆನಿಂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್, ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ 4 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ.-ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಮ್’ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ!

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.