ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ದೆವಾಧೀನ್

Thursday 27 Jul 2017 7:31pm
ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ದೆವಾಧೀನ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಆನಿಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ಆಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ 80 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ತೀವ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಅಂತರ್ಲಾ. 

ದಸಂಬರ್ 25, 1936ವೆರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಜೇವರ್ಗಿಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. ಮೇ 28, 2004 ಥಾವ್ನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 3, 2006 ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್’ಲ್ಲೊ. 

ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೇವರ್ಗಿಂತ್ ತಾಚೊ ಅಂತೀಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.