ಪಿನ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಷೇಧ್!

Thursday 27 Jul 2017 5:54pm
ಪಿನ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಷೇಧ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪಿನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ಟೀ ಬ್ಯಾಗಾಂ 2018 ಜನೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಷೇಧ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆನಿಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ (ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಐ.) ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 

‘ಚಹಾ ಬ್ಯಾಗಾಂಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ಹಿ ಪಿನ್ನಾಂ ಸುಟುನ್, ಚಹಾ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆನಿಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ನಿಷೇಧ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ತಸಲ್ಯಾ ಚಹಾ ಬ್ಯಾಗಾಂಚಿ ತಯಾರಿ, ಸಂಗ್ರಹ್, ವಿತರಣ್ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಐ'ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂತ್ ವಿವರಿಲಾ. 

ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಿನ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಗಾಂಟ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಟೀ ಬ್ಯಾಗಾಂ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚಹಾ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಪಿನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀ ಬ್ಯಾಗಾಂಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.