ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

Friday 14 Jul 2017 10:28pm
ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಉತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ತಿಲಕ್ (24), ದಿವ್ಯಾ (19), ಲೋಕೇಶ್ (27), ಮಂಜುನಾಥ್ (21), ಕಿರಣ್‍ಕುಮಾರ್ (24), ಪುನೀತ್ (22), ಮದನ್ (25) ಆನಿಂ ಸುಮಂತ್‍ಕುಮಾರ್ (22) ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಚೋರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಹೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಲುಟ್ತಲೆ. ಜುಲಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 2.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಸಿಗ್ನಲ್‍ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಿವೋ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್, ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆರ್ ಭರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸುನ್, ತಾಕಾ ಸುರಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಕಾರಾ ಸಮೇತ್ ತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾತೆರಾಂ ದಾಕೊವ್ನ್, ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಭರತಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 4 ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕಾರ್ಡಾಂ, 2 ಎಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಆನಿಂ 15 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಲುಟುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭರತಾನ್ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ತುರ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್, ಪೊಲೀಸ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 8 ಜಣಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಅಪ್ರಾಧಿ ತಿಲಕ್ ಆನಿಂ ದಿವ್ಯಾನ್ ಭರತಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫೋನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.