ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್

Friday 14 Jul 2017 10:12pm
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್
 

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ. ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್, ವಕ್ತಾಂ, ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬ್ಳೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಡಕ್ಕೇತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಾಂಳ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲಾಂ.
                                                                                                              
ದೊತೊರ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ತೆದಾಳಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ 11. ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಕನ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ತೆಂ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಳಾಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಸುಕನ್ಯಾಕ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್, ಕಸಲಿಚ್ ದಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶಿಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಿಕ್ಷಾಂತ್ ಬಾಳಾಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ತ್ರಿಶೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.