81 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್!

Thursday 13 Jul 2017 9:31pm
National
81 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್!
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ “ಯು” ವೊರ್ಡಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಚೊ “ಮೊಗಾಚೊ ತಿಮ್ಮ”.

ಕೊಡಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸುನ್, ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ದೊಳೆಯೀ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಆನಿಂ ಕಾನ್’ಯೀ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ದಾಂತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ “ತಿಮ್ಮ”ಕ್ ಕೆಳಿಂ ಪಸಂದ್. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ ವೆಳಾ-ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್, ನ್ಹಾಣಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್, ಗುಳಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನರ್ಸಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಜೊರಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾತ್. ತಾಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಾತ್.

ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್'ಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ.

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ನರ್ಸಾಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಹಾಚೊ ಗಾಂವ್ ವಾ ಪತ್ತೊ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್. ಆತಾಂ ತಾಕಾ 89 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 81 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಸಲಿಚ್ ಆಶಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಟ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.