ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

Thursday 6 Jul 2017 9:03pm
ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!
 

ಬೇಲೂರ್: ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (22) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಮಂಜುನಾಥಾಚೊ ಭಾವ್ ಚಂದ್ರ್’ಶೇಖರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೂನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ದೋಗಿ ಭಾವ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಟಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಸುರು ಕೆಲಿಂ, ತರೀ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಂತ್ ಮಂಜುನಾಥಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಬೇಲೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಉಡುಪಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೊಪ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ(50), ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಚಾರ್ಯ(44) ಆನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯೆ ಕರಂದಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ರಯ್ಲಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಮಣಿಕಂಠ ಗುತ್ತಕಲ್, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ...

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸಂತೊಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮರ್ಣಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಾ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಟರಾಜ್ ಆನಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಲ್ಲವಿ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ...

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ 49 ನವೆ ತಾಲೂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತಾಲೂಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಐ’ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಐ’ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ...

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಏಕ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 30 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬಾಗ್ದಾದಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ (ಆಜ್) ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೊಣಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್...

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಗಣಪತಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ. ಗಣಪತಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಐ.ಜಿ. ಕಚೇರಿಂತ್ಲೊ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ., ಎಂ.ಕೆ.ಗಣಪತಿ ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೊಡ್ಜಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ವಯ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ...

ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ...!?

ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ...!?

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಾರ್ಗಾನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಕತ್ 110 ದಿಸಾಂನಿ 120 ಜಿವ್ಘಾತ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ತರೀ ಜಿವ್ಘಾತ್...

ರೈತಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾ ಪಿಯಾವ್!

ರೈತಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾ ಪಿಯಾವ್!

ಬರ್ಗಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಥರ್ಥಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರೊ ರೈತ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರೈತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರ್ಗಾಲಾಚೆ ಝಗ್ಲಾಣೆ ತಾಂಚೆರ್...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಜೀವನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಯುವಜನಾಂಗ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವತ: ಅವ್ಘಡಾಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್, ವಡಿಲಾಂಕ್ ದೂಖ್ ದಿತಾತ್. 11 ವಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 2 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲೊ ರಯ್ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲೊ ರಯ್ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್, ವಿವಿಂಗಡ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೆ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ರಯ್ತಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ನಾಂ! ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪುಣೀ ಹಾಂಚೆಥಂಯ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆತಲೊ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್’ಚ್ಯಾ ಸಿಂಧ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ವೇಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂ ವೆಳಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂಗಿಂ 22 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, 40’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂ...

ಆತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೀಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಾಂಯ್ಬಾಚಿ?

ಆತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೀಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಾಂಯ್ಬಾಚಿ?

ಆತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ತಶಿಂ, ಬೋವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಾಂಯ್ಭಾಚಿಂ! ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ತೆಂ ಸೊಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾನ್, ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮನಸ್ಥಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವಕಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ...

ಯೆಮನ್ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಧಾಡ್: 32 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮರ್ಣಾಂ

ಯೆಮನ್ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಧಾಡ್: 32 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮರ್ಣಾಂ

ಯೆಮನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಲಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಆತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ 32 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ 100’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್....

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್: 17 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್: 17 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಧಾಲ್ಚ್ಯೊ ಧಾಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್, ಆಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಧಾಡಿವರ್ವಿಂ 17 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಆಸಿರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಅಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆಚೆರ್ ಹಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.