ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

Thursday 6 Jul 2017 9:03pm
ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!
 

ಬೇಲೂರ್: ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (22) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಮಂಜುನಾಥಾಚೊ ಭಾವ್ ಚಂದ್ರ್’ಶೇಖರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೂನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ದೋಗಿ ಭಾವ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಟಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಸುರು ಕೆಲಿಂ, ತರೀ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಂತ್ ಮಂಜುನಾಥಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಬೇಲೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.