ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

Thursday 6 Jul 2017 10:26pm
ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!
 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆಸುನ್, ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮೋದಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಣ್’ಯೀ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ’ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್’ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಚಿಂತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಕೃತಿ ಕರಬಂದ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಧೀರ್ ಹಾಣೆಂ ಚಿತ್ರಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಜುಲಾಯ್ 7ವೆರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.