ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್

Thursday 6 Jul 2017 7:06pm
ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್
 

ರಾಮೇಶ್ವರಮ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಮೊಗೊರಾಂಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ.

ತಮಿಳ್ ನಾಡುಚ್ಯಾ ಪುದುಕೋಟೈ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟೀಪಟ್ಟಿನಂ ಮುಳಾಚೆ ಮೊಗೊರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನೌಕಾದಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ದೋನ್ ದೋಣಿಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಶರೀಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ್ ಚಂದ್ರ್’ಶೇಖರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಠೀಣ್ ದುಕೊಳಾ ವರ್ವಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ 6 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾ

ಕಠೀಣ್ ದುಕೊಳಾ ವರ್ವಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ 6 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾ

ಸುಮಾರ್ 6 ಲಾಖ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಲೋಕ್ ಕಠೀಣ್ ದುಕೊಳಾ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ. 25 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆ ಸುಮಾರ್ 13 ಜಿಲ್ಲೆ ದುಕೊಳಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅನಾಹುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್, ಬೆಳೆಂ ಪುರಾ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಟಾಂಕಿ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್...

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಲಂಕಾಕ್ ಜೀಕ್

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಲಂಕಾಕ್ ಜೀಕ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂಗಡ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೋಲ್ಕತಾಚ್ಯಾ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಟಾಸ್ ಜಿಕುನ್ ಬ್ಯಾಟಿ೦ಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಂಗಡ್ ನಿಗದಿತ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.