ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್

Thursday 6 Jul 2017 7:06pm
ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್
 

ರಾಮೇಶ್ವರಮ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಮೊಗೊರಾಂಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ.

ತಮಿಳ್ ನಾಡುಚ್ಯಾ ಪುದುಕೋಟೈ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟೀಪಟ್ಟಿನಂ ಮುಳಾಚೆ ಮೊಗೊರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನೌಕಾದಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ದೋನ್ ದೋಣಿಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಶರೀಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ್ ಚಂದ್ರ್’ಶೇಖರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.