ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್

Thursday 6 Jul 2017 11:34pm
ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಶಿಕಪ್ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ 1,832 ಪ್ರಕರಣಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಜಿತೇಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಲೋಕ್’ಸಭೆಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 276 ಜಣಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ 1,296 ಜಣಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ 157, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ 135, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ 112 , ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ 103, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನಿಂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂನಿ 41 ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.