ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

Thursday 6 Jul 2017 11:19pm
ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ
 

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿನ್ ಯುವತಿಚೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ 'ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ' ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರೋಪಿನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ "ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀ" ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾನ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ಯುವತಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಪೊಲೀಸ್ ಆರೋಪಿಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.