ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

Thursday 6 Jul 2017 10:54pm
ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
 

ವಿಶಾಕಪಟ್ಟಣ: ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಆಪ್ಲೊ ಘೋವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ.

ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.