ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

Thursday 6 Jul 2017 10:54pm
ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
 

ವಿಶಾಕಪಟ್ಟಣ: ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಆಪ್ಲೊ ಘೋವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ.

ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಮೇ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಐಸ್'ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ...

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ...

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ! ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಖೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್...

ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !

ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !

ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಕಸಲಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್...

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್! ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಜೂನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್...

ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅಸೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ. ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್...

ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!

ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಮುಕಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್....

ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !

ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !

ಪೂಜಾ ಕರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಹರಜ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಗಡ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್....

ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಚಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಿರ್ಫಳ್; ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಪರತ್ ರೇಪ್!

ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಚಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಿರ್ಫಳ್; ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಪರತ್ ರೇಪ್!

ಮುಂಬೈ: 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಲಿಯೆನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ಧುರಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಉಪಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಲಿಯೆ ಕರ್ನಾ ವೆವಾಸ್ಥಾ....

ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !

ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಕ್....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

ಮಾಗಡಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕುದೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾ....

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯ್‍ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.