ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

Thursday 6 Jul 2017 10:31pm
ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ – “ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಫಕತ್ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಶಯ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ”.

“ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆಚೆಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್” ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮೌನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ “ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ನಾಂ” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ.

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಭೆಟೆ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ್ ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಭಾರತಾಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ದೃಢ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಕಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ”. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. “ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ 64 ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಕೆಲಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಂ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ವಕ್ತಾರ್ ಅಜಯ್ ಮಾಕನ್ ಹಾಣೆಂ ಆರೋಪ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.