ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!

Wednesday 5 Jul 2017 9:18pm
ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡುನ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಭೊಂವುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ.

ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಡ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಭಡ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೇಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಾ.

ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತಿಮ್ ಮಾಹೆತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಳ್ತೆ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ವೆಳಾ-ವೆಳಾರ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಚ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಎದೊಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳುಂಕ್ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ-ತೊ ಹುದ್ದೊ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ತಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.