ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Wednesday 28 Jun 2017 10:28pm
ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ.

ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಯ್ ತೊ ರಾವುಂಕ್ ನಾಂ. ಒಟ್ಟು 33 ಘಂಟೆ ತಾಣೆಂ ವಿಮಾನಾಂತ್’ಚ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ದೋನ್ ರಾತಿಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಅಮೇರಿಕಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿಂ ಪೊರ್ಚುಗಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ'ಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.