ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

Thursday 22 Jun 2017 6:38pm
ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!
 

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಫರಿದಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಯಮುನಾ ನಗರಾಚೆಂ ಪಾರುಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೀತಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸನ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ಪಾರುಲ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ 2-3 ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲಾಟೊ ಸುರು ಜಾಲೊ ಆನಿಂ ಪಾರುಲಾನ್ ಸನ್ನಿ ವಿರೋಧ್ ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ದಗ್ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಧುವೆ ಸಂಗಿಂ ಮೌಂಟ್ ಕೊಲೊನಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ಸೌರಭ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾರುಲ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಸೌರಭ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಸೌರಭ್ ರಾಗಾರ್ ಪೆಟುನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವಣ್ದಿಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆರೋಪಿಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.