ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್

Monday 19 Jun 2017 12:05am
ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಭೋಜ್’ಪುರಿ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ (29), ಹಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಫಾಶಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಿ ನಟಿ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜುಹು ಸರ್ಕಲ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಮಳ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಫೋನ್ ಕಾಡಿನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೊ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡಿನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ಪಂಕ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ತನ್ಖಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.