ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್

Friday 16 Jun 2017 9:23pm
ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಒಪ್ಲಾ.

ತಿರ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಶಾ-ದೆಶಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತೆ ವಿನಿಮಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಐ.ಒ.ಐ. ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವ್ಯಸ್ಥಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹಾಂತುಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾಂಕ್ ಸ್ವ-ಪ್ರೇರಿತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.