ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್

Friday 16 Jun 2017 9:23pm
ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಒಪ್ಲಾ.

ತಿರ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಶಾ-ದೆಶಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತೆ ವಿನಿಮಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಐ.ಒ.ಐ. ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವ್ಯಸ್ಥಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹಾಂತುಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾಂಕ್ ಸ್ವ-ಪ್ರೇರಿತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬರ್

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬರ್

ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಭರ್ತಾ ಆನಿಂ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕರ್ತಾ ತಾಂತು 50 ಠಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಘೆತಲೊ...

ದಿಲ್ಲಿ, ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ?!

ದಿಲ್ಲಿ, ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ?!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ 40 ಕರೊಡ್ ಲೆಖಾ ಬಾಯ್ಲೊ ದುಡು ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂ ದ್ವಾರಿಂ, ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೇಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಜಮೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿಯಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ 92 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ 92 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮಂತ್ರಿ ಸುಭಾಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ 91.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಪ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಗಾಡಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಮಂಗಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್...

ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ! ವಿಂಚುಂಕ್ ರಾಸ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್!

ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ! ವಿಂಚುಂಕ್ ರಾಸ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್!

ಕಾಳೊ ದುಡು ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಖ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ 500 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆ ತರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಿಂ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

10 ಲಾಖ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ದಂಡ್ 9 ಲಾಖ್!

10 ಲಾಖ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ದಂಡ್ 9 ಲಾಖ್!

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ. 10 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಬೇಂಕಾಕ್ ಭರ್ನ್ ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ದಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ 9 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ, ಧವೆ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಫಕತ್ 1 ಲಾಖ್ ಮಾತ್ರ್...

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ನಕ್ಲಿ ನೋಟಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ನಕ್ಲಿ ನೋಟಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ!

ಆಚಾನಕ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ 500 ಆನಿಂ 1000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಮವ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ದಿತಾನಾ, ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಂ...

43 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಪ್ತ್ ಕೆಲೊ

43 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಪ್ತ್ ಕೆಲೊ

ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಬರೋಬರ್ 43 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಆದಿಕೇಶವುಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೈದೇಹಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ...

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಣಾಂತ್?

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ವಿವರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಂತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್, ಹಾಣೆಂ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಕಾಳೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.