ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

Friday 16 Jun 2017 8:56pm
ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಆರ್.ಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾ.

ಸಹನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊಪ್ ಘರಾಂತ್ ರಿಗುನ್, ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚಾಬುನ್ ಗೆಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೇಂಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

ತಕ್ಷಣ್’ಚ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ವೀಕ್ ಕುಡಿಂತ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪೋಶಕಾಂನಿ ಘರಾ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊರೊಪ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ, ಆನಿಂ ತಾಕಾ ತಾಂಣಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ತರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.