ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ – ದಸಂಬರ್ 31 ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್

Friday 16 Jun 2017 7:38pm
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ – ದಸಂಬರ್ 31 ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

ಅಶೆಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ದಸಂಬರ್ 31. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ದಸಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖೊ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾತಲೆ.

ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ನವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಉಘಡುಂಕ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಭಿಂಡ್: ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಮ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲಾಂ. ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಟಾಮಿ ಸಿಂಗ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶೇರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.