’ಲೀವ್-ಇನ್ ಟುಗೆದರ್’ ಹಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ

Thursday 15 Jun 2017 10:24pm
’ಲೀವ್-ಇನ್ ಟುಗೆದರ್’ ಹಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: “ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೇಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ರೂಪದರ್ಶಿನ್ ಸದಾಶಿವನಗರಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂತ್ ಸತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಯುವಕಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ದೂರ್ ದಿಲಾ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್, ಯುವತಿನ್ ತಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆರೋಪ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ.

ತಾಂಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ…
ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಇಶ್ಟಾಗತ್ ವಾಡುನ್, ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್, ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಮಝಾ ಭೊಗುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಸತ್? ಕಿತೆಂ ಫಟ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ. ಯುವತಿನ್ ಯುವಕಾಚೆರ್ ರೇಪ್, ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್-ಅಪ್ ತಸಲೆಂ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.