ಹಾಸನ: ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

Thursday 15 Jun 2017 10:00pm
ಹಾಸನ: ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್
 

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್'ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್ ರಯ್ತಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅರಕಲಗೂಡ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಣ್ಣೂರು ಕೊಂಗಳಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ.

ಕಾಳಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೃಶ್ಣ (45) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ರಯ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಎಕ್ರೊ ಗಾದೊ ಆಸುನ್, ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ 4.50 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಲೆಂ ಆನಿಂ ಧಾನಿ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪಾವ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಿನ್ನತೆನ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪುನ್ ಭೊಂವುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಘರಾ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.