ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ 1.24 ರುಪಯ್ ಉಣೆಂ

Thursday 15 Jun 2017 11:41pm
ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ 1.24 ರುಪಯ್ ಉಣೆಂ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡಿಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ 1.24 ರುಪಯ್ ದೆಂವ್ಲಾ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜೂನ್ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್-ಡೀಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಾಚೆರ್ ಹೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೊ.

ಎದೊಳ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್-ಡಿಸೆಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆನಿಂ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿತಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.