ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್

Saturday 10 Jun 2017 11:59pm
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್
 

ಲುಧಿಯಾನಾ: ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮನ್’ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಿಣೆಂ ಲುಧಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಧಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪಂಕ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿ ಘೇವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ತಿಚೊ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ಭಯ್ ಸಿಂಗ್'ಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮನ್’ಪ್ರೀತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.