ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.

Saturday 10 Jun 2017 11:51pm
ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಜುಲಾಯ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಲೆಕಾಂಪತ್ರಾ ಮಾಹೆತ್ (ಐ.ಟಿ.ಆರ್.) ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಮಂಡಳಿನ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.) ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾನೂನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್, ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ್’ಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಜುಲಾಯ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಲೆಕಾಂಪತ್ರಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಜೂನ್ 30.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.