ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

Tuesday 6 Jun 2017 11:24pm
ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!
 

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ದಿವ್ಳಾಕ್ ವಚುನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ತಿಂ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದೋಗ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ.

ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸುನ್, ತಿಕಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆನಿಂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಮುಖ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.