ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

Thursday 1 Jun 2017 6:43pm
ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ
 

ಮುಂಬೈ: ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕುನ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾಂಕ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಾಂಡ್ವಿಚ್ಯಾ ಸೈವಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ತಡಚಾಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ನಿಲೇಶ್ ಸಾತ್ವಿ, ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಧುವ್ ಗೌರಿ, ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ 2:30 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ವಚುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕಾಟ್’ಭರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್, ಆಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ.

ತಡಚಾ ಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಂಕವ್ ಉತರ್ತಾನಾ ನಿಲೇಶಾಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಧುವ್ ಸಾಂಕ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪುಣ್’ಯೀ ತ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ವಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಭುರ್ಗೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಲೇಶ್’ಯೀ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ.

ನಿಲೇಶ್ ಬರೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲಾ, ಪೂಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.