ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!

Wednesday 17 May 2017 11:22pm
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!
 

ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ರೇವಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವಯ್ಲೊ ದರ್ಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ್ ಒಪ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್, ತೊಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಅರ್ಜಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಚಿವ್ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

9'ವೆ ಆನಿಂ 10'ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಯ್ಲೊ ದರ್ಜೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ 8 ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮತ್ ಚುಕುನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಣಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.