ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್

Wednesday 17 May 2017 10:54pm
ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್
 

ಕಲಬುರಗಿ: ರೆಂಕ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕರ್ಚೊ ಆಯ್ಕಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೇಡಂ ತಾಲುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್.

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪುತಾಕ್ 51% ಅಂಕೆ ಮೆಳುನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಸವೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪುತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ದೇವಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಅರ್ಜುನ್, ಹೊ ಅದೃಷ್ಟ್’ವಂತ್ ಪೂತ್. ಬಾಪಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಲ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುನ್ ಪುತಾಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾ. ತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ, ದೇವ್’ಚ್ ಜಾಣಾ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.