ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

Wednesday 17 May 2017 9:53pm
ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಭಾಶಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೈನಿಕ್ ರಾಗಾನ್ ಉಟ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಶಾಸಕ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುಧಾರಣೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಡಾ. ಅಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ನ್...

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

‘ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪತಿಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಂನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ...

’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.