ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

Wednesday 17 May 2017 9:53pm
ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಭಾಶಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೈನಿಕ್ ರಾಗಾನ್ ಉಟ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಶಾಸಕ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುಧಾರಣೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.