ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!

Wednesday 17 May 2017 9:12pm
ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!
 

ಹಮೀರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೌದಾಹಾ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಯುವತಿನ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾ.

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಗೋಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ. ತೊ ಆನಿಂ ತಿ ಯುವತಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಯುವತಿನ್ ಹೆಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಯುವಕ್, ಅಶೋಕ್ ಯಾದವ್, ಎಕಾ ದೊತೊರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಕಂಪೌಂಡರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಯುವತಿ'ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಅಶೋಕಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಯುವತಿ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿಚ್ಯಾ ಫೊನಾಂಕ್, ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್., ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂದೆಶಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತೆಂ ಯುವತಿ ರಿವೊಲ್ವರಾ ಸಂಗಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾರಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲಿ ಆನಿಂ ಹೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ದುಬಾವ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾದವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.