ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ

Thursday 11 May 2017 10:30pm
ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ಥಾವ್ನ್ 27 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆನಿಂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಮಾಹೆತೆ ಪ್ರಕಾರ್ –

* ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಉಡುಪಿ (90.01%)

* ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (89.92%)

* ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ (71.99%)

ಚವ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಕೊಡಗು ಆನಿಂ ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಬೀದರ್ ಆಸಾ.

ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 697,061 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ 355,697 ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 345,169 ಪಯ್ಕಿಂ 154,424 ಚೆರ್ಕೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, 333,892 ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 201,273 ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 37 ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.