ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 11 May 2017 9:31pm
ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಹಳಿಯಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ – ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ (19) ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ (18) ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಘಡ್, ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್’ಬಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ದರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 5 ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. 5 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೇ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ ತರ್’ಯೀ, ಉರ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ರಕ್ಷಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದೆನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಮೇ 11'ವೆರ್ ದೊಗೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಮ್ಟಾ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.