'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

Monday 8 May 2017 11:28pm
'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ
 

ಚೆನ್ನೈ: ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಪೀವನ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಾರ್ಗಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 3500'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನಾಕ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮಾಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಪೀವನಾಕ್ ತಮಿಳಾಂತ್ ’ಪಥನೀರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಹೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ ದವರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸುನ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾತಾ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಂತಾಂಹಂತಾಂನಿ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚೊ ವಿಕ್ರಾಪ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ ಆನಿ ಸಿ ಅಂಶ್ ವ್ಹಡಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ನೀರಾ’ (ಅಮಾಲಾಚೊ ಅಂಶ್ ನಾಸ್ತಾಂ) ವಿಕುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಯ್ತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಚ್ಯಾ 10.74 ಲಾಕ್ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಟ್ ಕರೋಡ್ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.