'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

Monday 8 May 2017 11:28pm
'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ
 

ಚೆನ್ನೈ: ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಪೀವನ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಾರ್ಗಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 3500'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನಾಕ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮಾಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಪೀವನಾಕ್ ತಮಿಳಾಂತ್ ’ಪಥನೀರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಹೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ ದವರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸುನ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾತಾ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಂತಾಂಹಂತಾಂನಿ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚೊ ವಿಕ್ರಾಪ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ ಆನಿ ಸಿ ಅಂಶ್ ವ್ಹಡಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ನೀರಾ’ (ಅಮಾಲಾಚೊ ಅಂಶ್ ನಾಸ್ತಾಂ) ವಿಕುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಯ್ತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಚ್ಯಾ 10.74 ಲಾಕ್ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಟ್ ಕರೋಡ್ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಜೆನ್ ವ ಕಾಳ್ಜಾ ಕಾಂತವ್ಣೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ಯೆಲಂಬೆಲಸರಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾಸವೆಂ ತಿರ್ಸಾಲಿ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಿಶೇಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.