ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

Sunday 7 May 2017 11:14pm
ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್
 

ಅರುಷಾ: ಉತ್ತರ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿಂ ಚಾಲಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕುನ್ ಬಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ.

ಚಾಲಕಾನ್ ಮೀತ್ ಉತ್ರುನ್ ಬಸ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.