ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

Tuesday 25 Apr 2017 11:51pm
ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 25: ಮೇ 2 ಆನಿಂ 3 ವೆರ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ (ಸಿಇಟಿ) ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ'ನ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಾ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್

* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಮೇ 3 ವೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಆವ್ದಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೋಚರ್ ಕಾಣ್ಘೇಜಾಯ್.

* ಜಾಪಿ ಒಎಂಆರ್ ಜಾವಾಬ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಶೇಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಪಿ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬ್ಲೂ ವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಘೇವ್ನ್ ವಚಾಜಯ್.

* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್, ತಶೆಂಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

* ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೇಯ್ ಏಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚೆಂ ವಳ್ಖೇ ಚೀಟ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ವೆಂ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರ್, ಬಸ್‍ಪಾಸ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಘೇವ್ನ್ ವಚಾಜಯ್.

* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಕ್ಷಾ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ವಾಚ್ ಬಾಂದುನ್/ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾಪರಿಂ ನಾಂ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಕ್ಷಾ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಟ್/ಮೊಬೈಲ್/ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್‍ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂ.

ಹ್ಪಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮೇ 2 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ಥಾವ್ನ್ 11.50 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ್, ದನ್ಪಾರಾಂ 2.30 ಥಾವ್ನ್ 3.50 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಗಣಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೇ 3 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ಥಾವ್ನ್ 11.50 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭೌತಿಕ್'ಶಾಸ್ತ್ರ್, ದನ್ಪಾರಾಂ 2.30 ಥಾವ್ನ್ 3.50 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ರಸಾಯನ್'ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತೆಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ/ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ 4 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ. ಸುಮಾರ್ 1,800 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಾ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 404 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್ 82 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಒಟ್ಟುಕ್ 1,85,411 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ ನೊಂದೊಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್ 94,415 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ, ಚಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ತಶೆಂಚ್ 90,996 ಚಲಿಯೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ತೆಲೆ.

ತ್ಯಾ-ತ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಒಟ್ಟುಕ್ 404 ವೀಕ್ಷಕಾಂ, 808 ವಿಶೇಷ್ ಜಾಗೃತ್ ದಳಾಚೆ ಸದಸ್ಯ್, 404 ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕ್ ಪಾಲಕಾಂ, ಸುಮಾರ್ 11,625 ಕಕ್ಷ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ 32,000 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.