ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

Monday 3 Apr 2017 9:58pm
ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ
 

ಅನಂತಪುರ: ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅನಂತಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್, ತಾಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ.
 
ಬೆಬ್ದೊ ಬಶೀರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಕಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಾದಿಕಾ ಸಂಜಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಸೂಫಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ತಲಿ. ಹಾಕಾ ಬಶಿರಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಬಶಿರಾನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.
 
ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಬಶಿರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಲೋಕ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ 70 ಠಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
 
ಬಶಿರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಶೂಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಎದೊಳ್’ಚ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.