ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

Monday 3 Apr 2017 11:15pm
ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ) ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೊಪ್-10 ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂಟ್ ಸಾತ್ ಐ.ಐ.ಟಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂಟ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮಿರಂದಾ ಹೌಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

ಅತ್ಯುತ್ತಿಮ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಆನಿಂ ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ರೆಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಜೆ.ಎನ್.ಯು. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ.

ಉತ್ತೀಮ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ –
1)    ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
2)    ಜೆಎನ್‌ಯು, ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ
3)    ಬಿಎಚ್‌ಯು, ವಾರಣಾಸಿ

ಅತ್ಯುತ್ತೀಮ್ ಕೊಲೆಜಿ –
1)    ಮಿರಂದಾ ಹೌಸ್‌, ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ
2)    ಲಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಚೆನ್ನೈ
3)    ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌, ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.