ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

Wednesday 29 Mar 2017 11:11pm
ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಹೆಂ ಜಾತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಟಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲತಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಬೊಟಾಂಚೆಂ ಗುರ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಇ-ವೀಸಾಚೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಯಾಬ್ ವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಆನಿಕೀ ವೆಗಾನ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಇ-ವೀಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಒನ್’ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೀಸಾಕ್ ಇ-ವೀಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್’ಚ್ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುಂ ವೇಳ್ ಆನಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಉರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಭದ್ರತಾ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ವೀಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಲಾಂಬ್ ಅರ್ಜೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸಾ. ವಿದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಯಾಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಇ-ವೀಸಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಕತ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇ-ವೀಸಾ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಇ-ವೀಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಒನ್’ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಜಯ್. ಪಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್.

ಎದೊಳ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ದೆಲ್ಲಿ, ಗೊಂಯಾ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ತಿರುವನಂತಪುರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಇ-ವೀಸಾ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.