ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

Wednesday 29 Mar 2017 10:57pm
ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್-ಹಾಸನ್-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚೆಂ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೊ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ನವಿದೆಲ್ಲಿಂತ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ರೈಲ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ.

ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್’ಫೊರ್ಮಾಂ ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮುಗ್ದುಂಕ್’ಯೀ ಕಟಿಲಾನ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 26ವೆರ್ ಸುರು ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ರೈಲಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್’ಫೊರ್ಮ್ ಆನಿಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ರೈಲ್ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.