ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

Wednesday 29 Mar 2017 10:43pm
ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎಸ್.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ’ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಹಳ್ಳೇಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖೆಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೂಷಣ್ ಗುಲಾಬ್ ರಾವ್ ಬೊರಸೆ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲಿ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರಾಂ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಯ್. ತಾಂಚಿ ವ್ಹಸ್ತಿಯೀ ಹಳ್ಳೆಂತ್’ಚ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಹ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ 50 ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ನೇಮಕ್ ಜಾತಾ. ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾಕ್. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಕಡೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಮಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಲೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್, ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಯೆತಾ.

ರೌಡಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಂಕೆಚೆರ್ ದೊಳೊ, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ, ಉದ್ಯೋಗ್ ನೇಮಕ್ಪಣ್, ಪರಿಶೀಲನ್ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಸ್ಪಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.