ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

Wednesday 29 Mar 2017 12:24am
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ವಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಟ್ಯಾಂಕರಾಚ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ತಿತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಗುಡ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಆನಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಳಯೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂನಿ (ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂನಿ) ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಕ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ವಾಡ್ಲಾ.

ತುಂಬೆಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಅಸಲಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಹಾಡೊವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉದಕ್ ಪಾವಯ್ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದಕ್ ಹಾಡೊವ್ನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಬಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂನಿ ಉದಕ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್’ಯೀ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 700 ವಾ 800 ರುಪಯ್ ಆಸ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.